FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Profession

Managers

Deze pagina geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt binnen de beroepsklasse Managers. Voor de beroepsklasse Managers geven we een overzicht van werkgelegenheid (werkenden), (persoons)kenmerken van werkenden, ww-uitkeringen, vacatures en de arbeidsmarktspanning. Hoe groot is het aantal werkenden in de beroepsklasse? Hoeveel uren werken werkenden binnen de beroepsklasse? Hoe vergrijsd is de beroepsklasse? Wat zijn veel voorkomende sectoren? Hoe groot is het aantal mensen met een ww-uitkering binnen de beroepsklasse? Wat is de ontwikkeling van het aantal online ontstane en openstaande vacatures? Welke werkgevers hebben veel online vacatures? Hoe groot is de arbeidsmarktspanning?

Werkenden

Ontwikkeling aantal werkenden

Hoe groot is het aantal werkenden in de beroepsklasse Managers in de regio? Wat is in de afgelopen jaren de werkgelegenheidsontwikkeling in de beroepsklasse Managers geweest? Is de werkgelegenheid in de beroepsklasse het afgelopen jaar toe- of afgenomen?

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(19-06-2024)

Werkzame beroepsbevolking naar beroepsklasse

Wat is de regionale samenstelling van het aantal werkenden naar beroepsklasse? Om hierin inzicht te geven, tonen we in onderstaande visualisatie het aantal werkenden naar beroepsklasse. Op welke plek staat de beroepsklasse Managers?

Via de filter in de visualisatie kunt u de regionale samenstelling van het aantal werkenden naar beroepsklasse voor eerdere jaren bekijken.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)

Aandeel werkenden, naar regio

Tussen regio’s bestaan er verschillen in het aandeel werkenden binnen de beroepsklasse Managers t.o.v. het totaal aantal werkenden in de regio. Hoe groot zijn deze verschillen? Kent de regio een relatief groot of klein aandeel werkenden binnen de beroepsklasse Managers?

Via de filter in de visualisatie kunt u de regionale verschillenden in het werkgelegenheidsaandeel van de beroepsklasse voor eerdere jaren bekijken.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(19-06-2024)

Ontwikkeling werkenden (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(03-04-2024)

Aandeel werkenden naar beroepsklasse (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(03-04-2024)

Ontwikkeling aandeel werkenden (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(03-04-2024)

Gemiddeld aantal uren per week

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)

Gemiddelde leeftijd

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)

Werkenden naar kenmerken

Werkenden naar leeftijd

Wat is de leeftijdsopbouw van het aantal werkenden in de beroepsklasse Managers in de regio? In onderstaande visualisatie tonen we de regionale samenstelling (in %) van het aantal werkenden in de beroepsklasse Managers naar leeftijdscategorie: 15 tot 25 jaar, 25 tot 45 jaar en 45 tot 75 jaar. Naast deze leeftijdsgroepen geven we ook inzicht in het werkgelegenheidsaandeel van de leeftijdsgroep 55 tot 75 jaar. Hoe groot is het aandeel jongeren binnen de beroepsklasse? Hoe sterk is de beroepsklasse vergrijsd? Is het aandeel ouderen dat binnen de beroepsklasse werkt de afgelopen jaren toegenomen?

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(06-06-2024)

Werkenden naar opleidingsniveau

Wat is de regionale samenstelling van het aantal werkenden in de beroepsklasse Managers naar onderwijsniveau? In onderstaande visualisatie tonen we de regionale samenstelling (in %) van het aantal werkenden in de beroepsklasse Managers naar onderwijsniveau: laag, middelbaar en hoog. Kent de beroepsklasse meer lager, middelbaar of hoger opgeleiden? Is het aandeel hoger opgeleiden dat binnen de beroepsklasse werkt de afgelopen jaren toegenomen?

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(03-04-2024)

Werkenden naar beroepsgroep

Welke beroepen komen in de beroepsklasse Managers het meeste voor? In onderstaande visualisatie tonen we de regionale samenstelling (in %) van het aantal werkenden in de beroepsklasse Managers naar beroepsgroep. In totaal zijn er 113 verschillende beroepsgroepen. We tonen alleen de beroepsgroepen met een werkgelegenheidsaandeel dat groter is dan 2,5%.

Via de filter in de visualisatie kunt u de regionale samenstelling van het aantal werkenden naar beroepsgroep in de beroepsklasse voor eerdere jaren bekijken.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)

Werkenden naar omvang dienstverband (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)

Werkenden naar geslacht (%),

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)

Werkenden naar migratieachtergrond (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)

Werkenden naar type dienstverband (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)

Werkenden naar sector (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)

Vacatures

Online ontstane vacatures

Wat is regionale ontwikkeling geweest van het aantal online ontstane vacatures in de beroepsklasse Managers? In onderstaande visualisatie tonen we de ontwikkeling van het aantal online ontstane vacatures in de beroepsklasse Managers. Is het aantal online ontstane vacatures in het afgelopen jaar toe- of afgenomen? Ligt het aantal online ontstane vacatures in de beroepsklasse in vergelijking met eerdere jaren op een hoog of laag niveau. 

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(15-05-2024)

Online ontstane vacatures naar opleidingsniveau

Wat is de regionale samenstelling van het aantal online ontstane vacatures in de beroepsklasse Managers naar onderwijsniveau? In onderstaande visualisatie tonen we de samenstelling en ontwikkeling van het aantal online ontstane vacatures in de beroepsklasse Managers naar de onderwijsniveaus mbo 1-2, mbo 3-4 en hbo/wo. Kent de beroepsklasse in de regio meer vacatures voor middelbaar of hoger opgeleiden? Wat is de ontwikkeling in de afgelopen jaren geweest?

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(25-06-2024)

Aandeel online ontstane vacatures, naar regio

Tussen regio’s bestaan er verschillen in het aandeel online ontstane vacatures binnen de beroepsklasse Managers t.o.v. het totaal aantal vacatures in de regio. Hoe groot zijn deze verschillen? Kent de regio een relatief groot of klein aandeel vacatures binnen de beroepsklasse Managers?

Via de filter in de visualisatie kunt u de regionale verschillenden in het vacatureaandeel van de beroepsklasse voor eerdere jaren bekijken.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(15-05-2024)

Online vacatures naar beroepsgroep

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(14-05-2024)

Online vacatures naar beroep

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(16-05-2024)

Ontwikkeling online vacatures (%), per kwartaal

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(14-05-2024)

Top 10 werkgevers

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(16-05-2024)

Ontwikkeling online ontstane vacatures (%), jaar

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(15-05-2024)

Arbeidsmarktspanning

Arbeidsmarktspanning

Hoe groot is de regionale krapte op de arbeidsmarkt in de beroepsklasse Managers? Wat is de ontwikkeling in de afgelopen kwartalen geweest? Is de arbeidsmarktspanning in de beroepsklasse Managers in het afgelopen kwartaal toe- of afgenomen?

Voor de arbeidsmarktspanning maken we gebruik van de spanningsindicator van het UWV. Deze indicator geeft de spanning weer tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en wordt  berekent door het geschatte aantal openstaande vacatures te delen door het aantal personen dat op hetzelfde moment korter dan 6 maanden WW ontvangt. Indien de waarde van de indicator groter is dan 1,5 dan is er sprake van een ‘krappe’ arbeidsmarktsituatie. Via de filter in de visualisatie kunt u de regionale arbeidsmarktspanning voor de beroepsgroepen in de sector voor eerdere kwartalen bekijken. Voor meer informatie over de spanningsindicator van het UWV kunt u gebruik maken van de door het UWV ontwikkelde arbeidsmarktdashboards. Het dashboard over de spanningsindicator kunt u hier vinden.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (24-06-2024)

Arbeidsmarktspanning naar beroepsklasse

Welke verschillen bestaan er tussen beroepsklassen in de regionale krapte op de arbeidsmarkt? In onderstaande visualisatie tonen we de regionale arbeidsmarktspanning naar beroepsklasse. In de visualisatie staan de beroepsklassen met de hoogste arbeidsmarktspanning bovenaan. Kent de beroepsklasse Managers in verhouding tot de andere beroepsklassen een relatief hoge of lage arbeidsmarktspanning?

Via de filter in de visualisatie kunt u de regionale verschillenden in de arbeidsmarktspanning naar  beroepsklasse voor eerdere kwartalen bekijken. Voor de arbeidsmarktspanning maken we gebruik van de spanningsindicator van het UWV. Voor meer informatie over de spanningsindicator van het UWV kunt u gebruik maken van de door het UWV ontwikkelde arbeidsmarktdashboards. Het dashboard over de spanningsindicator kunt u hier vinden.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (24-06-2024)

Arbeidsmarktspanning naar beroepsgroep

Bestaan er binnen de beroepsklasse Managers grote verschillen in de regionale arbeidsmarktkrapte naar beroepsgroep? Of kennen alle onderliggende beroepsgroepen eenzelfde arbeidsmarktspanning? Om hierin inzicht te geven, tonen we in onderstaande visualisatie de regionale krapte op de arbeidsmarkt in de onderliggende beroepsgroepen van de beroepsklasse Managers.

Voor de arbeidsmarktspanning maken we gebruik van de spanningsindicator van het UWV. Voor meer informatie over de spanningsindicator van het UWV kunt u gebruik maken van de door het UWV ontwikkelde arbeidsmarktdashboards. Het dashboard over de spanningsindicator kunt u hier vinden.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.

Ontwikkeling arbeidsmarktspanning naar beroepsgroep

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.

Ww-uitkeringen

Ww-uitkeringen

Hoeveel (lopende) ww-uitkeringen registreerde het UWV in de regio voor de beroepsklasse Managers? Wat is de ontwikkeling van het aantal ww-uitkeringen voor de beroepsklasse Managers in de afgelopen maanden geweest?

Voor meer informatie over ww-uitkeringen kunt u gebruik maken van de door het UWV ontwikkelde arbeidsmarktdashboards. Het dashboard over ww-uitkeringen kunt u hier vinden.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(24-06-2024)

Ww-uitkeringen, ontwikkeling per jaar

Wat is de procentuele ontwikkeling van het aantal ww-uitkeringen voor de beroepsklasse Managers? In onderstaande visualisatie tonen we de ontwikkeling van het aantal ww-uitkeringen voor de beroepsklasse Managers. We kijken daarbij naar de jaarmutatie: de ontwikkeling van het aantal ww-uitkeringen in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder.

Via de filter in de visualisatie is het ook mogelijk om inzicht te krijgen in de regionale ontwikkeling van de instroom van nieuwe en beëindiging (uitstroom) van ww-uitkeringen voor de beroepsklasse.

Voor meer informatie over ww-uitkeringen kunt u gebruik maken van de door het UWV ontwikkelde arbeidsmarktdashboards. Het dashboard over ww-uitkeringen kunt u hier vinden.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(24-06-2024)

In- en uitstroom ww-uitkeringen

Hoeveel nieuwe ww-uitkeringen verstrekte het UWV in de regio voor de beroepsklasse Managers? Hoeveel ww-uitkeringen zijn er in de regio beëindigd voor de beroepsklasse Managers? Wat is de ontwikkeling in de afgelopen maanden geweest? Wat is de ontwikkeling in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder?

Voor meer informatie over ww-uitkeringen kunt u gebruik maken van de door het UWV ontwikkelde arbeidsmarktdashboards. Het dashboard over ww-uitkeringen kunt u hier vinden.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(24-06-2024)

Ww-uitkeringen naar beroepsgroep

Hoe groot is het aantal ww-uitkeringen in de beroepsklasse Managers in de regio? Wat is in de afgelopen jaren de ontwikkeling van de ww-uitkeringen in de beroepsklasse Managers geweest? Is het aantal ww-uitkeringen in de beroepsklasse het afgelopen jaar toe- of afgenomen?

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(24-06-2024)

Ontwikkeling ww-uitkeringen uitgesplitst naar beroepsgroep

Wat is de procentuele ontwikkeling van het aantal ww-uitkeringen per beroepsgroep binnen de beroepsklasse Managers? In onderstaande visualisatie tonen we de ontwikkeling van het aantal ww-uitkeringen voor de beroepsgroepen in de beroepsklasse Managers. We kijken daarbij naar de jaarmutatie: de ontwikkeling van het aantal ww-uitkeringen in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder.

Via de filter in de visualisatie is het ook mogelijk om inzicht te krijgen in de regionale ontwikkeling van de instroom van nieuwe en beëindiging (uitstroom) van ww-uitkeringen voor de beroepsklasse.

Voor meer informatie over ww-uitkeringen kunt u gebruik maken van de door het UWV ontwikkelde arbeidsmarktdashboards. Het dashboard over ww-uitkeringen kunt u hier vinden.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(24-06-2024)

Ontwikkeling aantal ww-uitkeringen per maand, uitgesplitst naar beroepsgroep

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(24-06-2024)

Ontwikkeling ww-uitkeringen per maand (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(24-06-2024)

Aandeel ww-uitkeringen per beroepsgroep (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(24-06-2024)

POWERED BY

powered by