FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Skills-aanpak: overzicht en overwegingen

Belangrijkste inzichten
  • Skills aanpak is potentieel krachtig
  • Gezamenlijke taal is essentieel
  • Techniek is een centraal en bindend element
  • Skills initiatieven als 'markt'
  • Nog weinig 'massa'
Expertsessie G40: matchen op vaardigheden

Voor Stedennetwerk G40 is op woensdag 25 november een expertmeeting georganiseerd waarin theoretische perspectieven en praktische initiatieven rondom skills zichzelf presenteerden. Tijdens het eerste deel werd een palet aan presentaties en pitches gepresenteerd. In het tweede deel werd in kleinere groepen doorgepraat over de ervaringen in regio’s en steden door Nederland. Birch, verantwoordelijk voor de organisatie van deze bijeenkomst, heeft een notitie van deze bijeenkomst opgesteld. Naast een verslag van de bijeenkomst hebben ze hierin ook enkele overwegingen rondom een skills-gerichte arbeidsmarktaanpak opgenomen. Deze hebben we hieronder weergegeven. 

Het volledige verslag van de bijeenkomst en de overwegingen kunt u hier vinden. 

belangrijke overwegingen

1. Skills aanpak is potentieel krachtig
De mogelijkheid om op basis van inzicht in skills sneller te kunnen overstappen binnen en tussen beroepen en sectoren, wordt door alle deelnemers en initiatieven als steeds belangrijker gezien. Zo kun je beter inspelen op de dynamiek van de arbeidsmarkt. De technologie en beschikbare data maken het ook mogelijk om vaardigheden die horen bij specifieke beroepen inzichtelijk te maken. Ook kan overlap tussen beroepen op basis van vaardigheden in beeld worden gebracht en kunnen deze worden gekoppeld aan arbeidsmarktdata.

2. Gezamenlijke taal is essentieel
Ontologie als basis voor de ontwikkelingen staat buiten discussie. Het initiatief van Competent NL voor een landelijke standaard voor het in kaart brengen van vaardigheden wordt breed gedragen. Vanuit vrijwel alle gepresenteerde initiatieven wordt er samengewerkt met Competent NL. Het is voor de deelnemers logisch dat een dergelijk initiatief wordt genomen en gefinancierd door de overheid en uitvoerende publieke partijen, daarop bestaat geen concurrentie.

3. Techniek is een centraal en bindend element; verschillen zitten met name in het startpunt van de initiatieven
Alle initiatieven maken gebruik van publieke of zelf verzamelde beschikbare data die uiteindelijk leiden tot een relatie van inzichten in individuele vaardigheden en de vraag op de arbeidsmarkt. De partijen die het individu als startpunt nemen, hebben er belang bij om zoveel mogelijk potentiële kandidaten te benaderen en bereiken om deze data over vaardigheden te kunnen benutten in hun dienstverlening aan het individu, de werkgever of de overheid. Sommige instrumenten zijn 100% online, anderen gedeeltelijk offline, bijvoorbeeld in
hun aanbod van loopbaangesprekken op opleidingen. Het meest onderscheidend is het startpunt van de initiatieven. Sommigen nemen het individu als uitgangspunt (initiatieven zoals de ontwikkeling van een CV op basis van skills, een skills-paspoort en een loopbaankompas). Anderen nemen het proces van een ‘latende’ en een
‘nemende’ werkgever als uitgangspunt. Weer andere initiatieven sturen op een proces van netwerkvorming met sectorale of regionale werkgevers. 

4. Skills initiatieven als ‘markt’
Veel initiatieven zijn los van elkaar ontwikkeld. Sommigen op basis van subsidies, anderen geheel particulier gefinancierd. Er spelen daardoor commerciële belangen bij de inzet van een aantal van de aanpakken. De motivatie om intensief met elkaar samen te werken staat daardoor onder druk.

5. Nog weinig ‘massa’
Hoewel iedereen die zich bezighoudt met arbeidsmarkt, onderwijs en economie de potentie ziet van een skillsaanpak, blijkt de huidige matching op de arbeidsmarkt nog dominant. De huidige matching is gebaseerd op diplomagerichte, verticale of functiewaarderingssystemen. De verschillende initiatieven kunnen nog geen van allen bouwen op (kwalitatief) omvangrijke praktijken of toepassingen. Er moet meer ervaring worden opgedaan om de geschetste ‘kinderziekten’, detailleringen en ordeningsvragen op te lossen. Daarbij werd geadviseerd om
vooral een begin te maken met een aanpak die past bij de eigen regio en vooral te investeren in het vergelijken van resultaten om zo met elkaar te leren welke aanpak het beste resultaat oplevert. 

Zuid-hollandinZicht en skills

Zuid-HollandInZicht onderschrijft het belang van een skillsgerichte arbeidsmarktaanpak en heeft in 2020 het platform SkillsInZicht gelanceerd. SkillsInZicht biedt werkgevers, werknemers, studenten en beleidsmakers actueel inzicht in de vraag naar kennis, vaardigheden en soft skills op de regionale arbeidsmarkt. In 2021 zullen we in het eerste kwartaal van 2021 een tweede versie van het platform SkillsInZicht releasen, waarbij we de informatie toegankelijker en gebruiksvriendelijker zullen weergeven. Ook zullen we de skillsinformatie sterker terug laten komen in de analyses binnen Zuid-HollandInZicht. Daarbij staan vooral de mogelijkheden om kansrijke overstapberoepen te identificeren en longitudinale analyses van trends binnen vacatures(teksten) centraal. Zo hopen we vanuit Zuid-HollandInZicht een waardevolle bijdrage te leveren aan het realiseren van een skillsgerichte arbeidsmarktaanpak.

POWERED BY

powered by