FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Doorvertaling CPB scenario's naar regio en sector

Belangrijkste inzichten
 • Panteia heeft in opdacht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een doorvertaling van de CPB-scenario's, voor de jaren 2020 en 2021, naar sector, grootteklasse en regio gemaakt.
 • De door Panteia opgestelde ramingen zijn op regionaal niveau beschikbaar, op het niveau van de provincies en de COROP-gebieden. 
 • De sector cultuur, recreatie en overige diensten wordt het hardst geraakt. Ook de
  sector handel, vervoer en horeca en de zakelijke diensten (vooral de nietspecialistische zakelijke diensten) krijgen met aanzienlijke productiedalingen te maken, evenals landbouw, bosbouw en visserij en de industrie. 
 • De sectoren verhuur en handel van onroerend goed, nutsbedrijven, financiële dienstverlening en de bouw ondervinden ook negatieve effecten, maar naar verhouding beperkt.
 • De sectoren delfstoffenwinning, overheid, zorg en de informatie- en
  communicatiesector worden niet of beperkt geraakt door de coronacrisis. De sector
  delfstoffenwinning krimpt in alle scenario’s; dat is gevolg van de voorgenomen
  inkrimping van de gasproductie.
 • In 2020 is de groei van de toegevoegde waarde in alle provincies negatief
  in elk van de scenario’s. De provincies Noord-Brabant, Flevoland, Zeeland en Limburg worden in 2020 het sterkst getroffen.
 • In 2021 veert de economie in alle provincies weer terug, behalve in scenario 4: in dat
  scenario is de groei in alle provincies ook in 2021 negatief.
 • In 2020 is de ontwikkeling van de toegevoegde waarde voor elke grootteklasse in elk
  scenario negatief, in het mkb meer dan in het grootbedrijf. Dat komt door het naar
  verhouding grote aandeel van toegevoegde waarde in de bruto productie in het mkb.
PANTEIA: CPB scenario’s economische gevolgen coronacrisis voor
sectoren, grootteklassen en regio’s

De impact van het coronacrisis is lastig te voorspellen.  Het CPB heeft er dan ook voor gekozen om in plaats van één raming een viertal scenario’s te presenteren die laten zien welke economische gevolgen het mogelijke verloop van de crisis heeft. De scenario’s laten zien dat er in 2020 een recessie aankomt, en dat de werkloosheid oploopt. 
De scenario’s van het CPB zijn macro-economisch. Een nadere detaillering naar sector,
provincie en bedrijfsgrootte is wenselijk. Daarom heeft het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat Panteia verzocht de CPB-scenario’s nader te detailleren naar sector,
provincie en grootteklasse.

Via deze link is het onderzoeksrapport van de door Panteia uitgevoerde analyse te downloaden. 

POWERED BY

powered by